O nas

Firma powsta?a w dniu 23 listopada 1992 r. jako przedsi?biorstwo osoby fizycznej.

Jej siedziba mie?ci?a si? przy drodze Gorzˇw Wlkp. - Lubniewice w miejscowo?ci ?agodzin, ul. Dobra 1, w wynajmowanych pomieszczeniach by?ej wytwˇrni oklein drzewnych. Dzier?awione w 1992 roku pomieszczenia to drewniany budynek skrawarki i jeden basen warzelniczy o pojemno?ci ok. 18 m3 na dzia?ce 10 arowej. Maszyna skrawaj?ca w?asnego wyrobu mia?a nap?d elektryczny silnikiem 30 kW i poprzez skrzyni? przek?adniow? i mechanizm rˇ?nicowy od traktora Lanc Bulldog zmienia?a ruch obrotowy dwˇch drewnianych kˇ? zamachowych o ?rednicy 1,5 m na suw no?a o d?ugo?ci 2200 mm skrawaj?cego z pr?dko?ci? do 20 listkˇw okleiny na minut?. Firma skrawa?a w tym okresie tylko oklein? sosnow? maj?c jednego odbiorc? ca?o?ci produkcji Dobrodzie?skie Fabryki Mebli SA. Zatrudnienie w tym okresie to 2 ludzi.

W listopadzie 1993 firma wykupi?a dzier?awion? maszyn? wraz z ziemi? i budynkami i rozpocz??a w 1995 rozbudow? o budynek suszarni oklein wraz z kot?owni? do jej ogrzewania.

Ta pierwsza suszarnia oklein to by? budynek d?ugi na 30 m szeroki na 6 m maj?cy na d?u?szych ?cianach po dziesi?? drzwi. W ?rodku na tak zwanych „raszkach” prymitywnych pˇ?kach rozk?adana by?a okleina , ca?o?? ogrzewa?o powietrze wt?aczane systemem rur z kot?owni , regulacj? otrzymania okre?lonej wilgotno?ci okleiny stanowi?a kombinacja otwartych drzwi , nadmuch ciep?ego powietrza i temperatura zewn?trzna. Proces uzyskania w?a?ciwej wilgotno?ci okleiny trwa? w zale?no?ci od rodzaju drzewa i grubo?ci okleiny od dwˇch do trzech dni.

W roku 1997 zakupiono u?ywany trak Wood-Mizer do zmechanizowania przygotowania k?ˇd do parzenia. Moce przerobowe traka okaza?y si? na tyle du?e , i? mo?na by?o rozpocz?? produkcj? tarcicy z drewna sosnowego i k?ˇd pono?owych. Zwi?kszono zatrudnienie do 7 osˇb.
W 1998 roku zakupiono od syndyka Gminnej Spˇ?dzielni "Samopomoc Ch?opska" przylegaj?c? do wytwˇrni dzia?k? wraz z budynkiem by?ego sklepu GS. By?y sklep zosta? przebudowany na magazyn wyrobˇw gotowych i biura firmy.
Prze?omowy dla firmy by? rok 1999 i 2000 kiedy to poczyniono najwi?ksze inwestycje, zakup w?asnego ci?gnika siod?owego wraz z d?u?yc? uniezale?ni? firm? od obcego transportu drzewa z nadle?nictw, za? kupno skrawarki poziomej posiadaj?cej nˇ? o d?ugo?ci 4500 mm umo?liwi? poszerzenie oferty produkowanej okleiny oraz znaczne zwi?kszenie skali produkcji. W tym samym roku nast?pi?a przebudowa dawnej suszarni na pomieszczenie profesjonalnej przelotowej suszarni oklein firmy CREMONA. Nowa skrawarka i suszarnia wymusi?y potrzeb? posiadania wi?kszych basenˇw parzelniczych oraz odpowiednio du?ej kot?owni na odpady drzewne do zasilania w ciep?o tych?e basenˇw jak i suszarni. Zatrudnienie w 2001 roku wzros?o do 25 ludzi.
Rok 2004 to kolejny rok znacz?cych inwestycji w firmie zakupiono i zamontowano francusk? skrawark? pionow? oklein o wydajno?ci dwa razy wi?kszej od poziomej , wybudowano hal? dla nowego traka Wood-Mizer , zakupiono kolejny ci?gnik siod?owy wraz z d?u?yc?, zwi?kszono zatrudnienie do stanu dzisiejszego 62 ludzi.

W chwili obecnej firma dysponuje czterema ci?gnikami siod?owymi wraz z d?u?ycami do transportu tak?e us?ugowego na terenie kraju i unii surowca drzewnego , samochodem ci??arowym do transportu wyrobˇw gotowych , dwoma skrawarkami do produkcji oklein, dwoma trakami Wood-Mizer do produkcji tarcicy.